Általános szerződési feltételek

1. Szolgáltató

Cégnév: Kultúrpark Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 60.
Cégjegyzékszám: 01-10-140483
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 27059571-2-43 továbbiakban: Park

2. Fogalom meghatározások

2.1 Budapest Park: Park üzemeltetésében álló, Budapest IX. kerület, Soroksári út- Kvassay Jenő út-Könyves Kálmán krt. által határolt, 38034/6 hrsz. alatt elhelyezkedő, szabadtéri koncertek és egyéb rendezvények helyszínéül szolgáló terület

2.2 Rendezvény(ek): A Budapest Parkban rendezett koncertek és egyéb rendezvények, melyeket a Park vagy egyéb rendezvényszervező szervez

2.3 Belépőjegy: A Budapest Parkban rendezett Rendezvényekre szóló belépőjegy

2.4 Jegyvásárló: Az a természetes vagy jogi személy, aki a Park által üzemeltetett on-line felületen keresztül a Budapest Parkba Belépőjegyet vásárol

2.5 Rendszer: A Park alvállalkozó bevonásával üzemeltetett on-line internetes rendszere, amelyen keresztül a Jegyvásárló megvásárolhatja a Budapest Parkban megrendezésre kerülő Rendezvényre szóló Belépőjegyét

3. Az ÁSZF hatálya

3.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Park vagy egyéb rendezvényszervező által Budapest Parkban szervezett Rendezvényekre szóló, a Park által alvállalkozó bevonásával üzemeltetett Rendszerben történő Belépőjegyek megvásárlásának feltételeit, valamint a Park és a Jegyvásárlók között a Jegyvásárlásból és annak felhasználásából keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

3.2 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Parkra, a Budapest Parkban Rendezvényt szervező egyéb rendezvényszervezőre, a Jegyvásárlóra, a Belépőjegy birtokosára – amennyiben személye a Jegyvásárlótól eltér – valamint a Rendezvényen jogosulatlanul résztvevő személyekre.

3.3 Jelen ÁSZF 2016. szeptember 20. napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.

4. Általános rendelkezések

4.1 A Park alvállalkozó bevonásával on-line internetes Rendszert üzemeltet a Budapest Parkban szervezett Rendezvényekre szóló Belépőjegyek megvásárlásnak elősegítésére. A Park Rendszerében a Budapest Parkban megrendezésre kerülő Rendezvényekre szóló Belépőjegyek megvásárlását biztosítja.

4.2 A Jegyvásárló a Belépőjegy megvásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF tartalmát megismerte, az ÁSZF hatályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint Jegyvásárló hozzájárul, hogy a Park adatait a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben és módon kezelje.

4.3 A Rendezvényeken való részvétel feltételeit és szabályait a Budapest Park mindenkor hatályos házirendje (http://budapestpark.hu/files/BPP_Biztonsagi_Hazirend.pdf) tartalmazza, amely házirendet a Jegyvásárló a Belépőjegyek megvásárlásával és jelen ÁSZF elfogadásával magára nézve kötelezőnek fogad el.

4.4 A Park tájékoztatja a Jegyvásárlót, és a Jegyvásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Park jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén a Park a Jegyvásárlót a változások (www.budapestpark.hu) oldalon történő közzététel útján értesíti. A módosítások a honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal lépnek hatályba.

4.5 Azon Belépőjegy birtokos, aki a birtokában lévő Belépőjegyhez nem jogszerűen jutott hozzá, a Belépőjegy felhasználásának megkísérlésével jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket, valamint a Budapest Park házirendjét magára nézve kötelezőnek ismeri el, azonban a Parkkal szembeni, jelen ÁSZF-ben foglalt jogosultságok nem illetik meg.

5. Jogviszony jellege

5.1 A Park a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Belépőjegyet, amely jogviszony a Belépőjegy ellenértékének megfizetésével és Belépőjegy Jegyvásárló részére, a vásárlás során megadott e-mail címre történő megküldéssel válik teljesítetté. A Jegyvásárló – amennyiben a Belépőjegy az ő birtokában marad -, illetőleg a mindenkori, a Belépőjegyet jogszerűen birtokában tartó személy arra válik jogosulttá, hogy a Belépőjegy szerinti Rendezvényen részt vegyen.

5.2 Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy a Belépőjegy birtokosa – amennyiben személye a Jegyvásárlótól eltér – a Rendezvényen nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Rendezvényen való részvétellel a Rendezvény befejezésénél korábbi időpontban felhagy. Az érvényes Belépőjeggyel nem rendelkező személy, illetve azon személy, aki a Belépőjegy birtokához jogszerűtlenül jutott hozzá, nem jogosult a Rendezvényen részt venni.

6. Belépőjegy vásárlás menete, fizetés

6.1 A Belépőjegyek megvásárlására a www.budapestpark.hu/jegy weboldalon keresztül van lehetőség.

6.2 A Rendezvény és a Belépőjegyek darabszámának megadásával, vásárlói kosárba helyezéssel történő kiválasztását, illetve az adatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva tudja a Jegyvásárló folytatni vásárlását. A fizetés pénzintézet által biztosított biztonságos online felületen keresztül történik. A Rendszerben foglalásra nincs lehetőség. A banki fizetés során esetlegesen felmerülő hibákért a Park felelősséget nem vállal.

6.3 A Belépőjegyeket a sikeres banki tranzakciót követően a vásárlás során megadott e-mail címre küldi meg a Park az elektronikus számlával együtt. A hibásan megadott e-mail címekből fakadó károkért a Park felelősséget nem vállal. Amennyiben a Belépőjegyet a vásárlást követő 24 órán belül nem kapja meg a Jegyvásárló, úgy a jegy@budapestpark.hu e-mail címen, áll módjában ezt jelezni.

6.4 Amennyiben a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg Belépőjegyét, úgy azt a Park a megadott e-mail címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. E körben a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége alá tartozik, hogy késedelem nélkül jelezze, ha a Belépőjegyet mégsem kapta meg.

6.5 A Belépőjegyek otthon nyomtathatóak. A Belépőjegyek egyedi QR kóddal vannak ellátva. A Jegyvásárló felelőssége a Belépőjegy megőrzése, és Rendezvényre történő belépéskor annak felmutatása.

6.6 A Belépőjegyek ára Rendezvényenként változik. A Belépőjegyek Rendszerben feltüntetett árai bruttó árak, azok az ÁFA összegét tartalmazzák.

6.7 A Belépőjegyek kosárba helyezése nem kötelezi a Jegyvásárlót vásárlásra, a Jegyvásárló a megvásárolni nem kívánt Belépőjegyet a kosárból bármikor törölheti a fizetést megelőzően.

6.8 Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Parkon kívül álló okból megszakadhat. A Park nem garantálja a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetve a Rendszerhez való hozzáférés folyamatos hibamentességét.

6.9 Biztonsági vagy karbantartási okokból a Park jogosult a Rendszer működését előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül szüneteltetni.

6.10 Park csak a neki felróható szándékosságból vagy súlyosan gondatlanságból eredő károkért felel a Belépőjegy vásárlással kapcsolatosan, mely felelőssége nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

6.11 A Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy a Park nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely az online történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

7. Jegyvásárló adatai

7.1 A Belépőjegyek nem nevesítettek, de a Jegyvásárló adatai a Park Rendszerében összekapcsolásra kerülnek a vásárolt Belépőjegy adataival.

7.2 Park fenntartja magának a jogot, hogy a Jegyvásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

7.3 Jegyvásárló kijelenti, hogy a Rendszerben megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Park kizárja felelősségét a Jegyvásárló által tévesen, hibásan vagy hamisan megadott adatokból, illetve tévesen, hibásan vagy hamisan megadott e-mail címekből eredő károk vonatkozásában, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Jegyvásárlótól. A Park a Jegyvásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Park jogosult kétség esetén a Jegyvásárló valódiságát ellenőrizni.0

7.4 A Park a Jegyvásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a jegyvásárlás kapcsán jogvita merülne fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.

7.5 Amennyiben a Jegyvásárló feliratkozik a Park hírlevelére, a Park saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki, a Jegyvásárló ezen hírlevélről bármikor leiratkozhat.

7.6 A Jegyvásárló a Belépőjegy megvásárlásával hozzájárul ahhoz, hogy a Park az adatait továbbíthassa kapcsolt vállalkozásai részére.

7.7 Park a személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Ezen túlmenően bekövetkezett károkért a Park felelősséget nem vállal.

8. Elállás a szerződéstől

8.1 A vásárlás a sikeres fizetés előtt bármikor megszakítható, azonban ezt követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 29. § (1) bek. l) pontja szerint elállási jog nem illeti meg, a Parknak nem áll módjában a Belépőjegyet visszaváltani, a Belépőjegyet kicserélni, illetve a vásárlás értékét visszatéríteni.

8.2 A Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy a Park nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

9. Belépőjegyre vonatkozó szabályok, rendezvényeken való részvétel szabályai

9.1 Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, úgy a Belépőjegy egyszeri belépésre jogosítja annak birtokosát. Egy Belépőjegy csak egyszer használható fel. A Rendezvényre azon személy jogosult belépni, aki az adott QR kóddal ellátott Belépőjegyet először mutatja fel a belépés során. A Belépőjegy akkor használható fel, ha azon a QR kód és a mellette található kód jól olvasható.

9.2 A Parknak nem kötelessége a Belépőjegyek nyomtatásáról, elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült Belépőjegyek pótlásáról gondoskodni.

9.3 A Park kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a Rendezvényre történő beléptetés során felmerül annak gyanúja, hogy a Belépőjegy nem jogszerűen jutott annak birtokosához, vagy egynél többször kívánnák azt felhasználni, úgy a Belépőjegy birtokosától a Belépőjegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és a megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Belépőjegyet vételár-visszatérítés nélkül érvénytelenítse, a Rendezvényre történő belépést megtagadja.

9.4 A Rendezvényt mindenki saját felelősségére látogathatja.

9.5 Nagyfokú alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

9.6 A részvételi feltételeket, a Rendezvény, illetve a Budapest Park házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozása érdekében a Park eltávolíthatja. Az ilyen okból történő eltávolítás esetén a Parktól kártérítés nem követelhető.

9.7 A Rendezvény elmaradásának esetén a Belépőjegyek visszaváltására, illetve a Rendezvény későbbi időpontban történő megtartására vonatkozó szabályokat a Park házirendje tartalmazza.

9.8 A Rendezvényre történő belépés és a Rendezvényen való tartózkodás további szabályait a Budapest Park házirendje tartalmazza.

10. Záró rendelkezések

10.1 A Park a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

10.2 A Park jogosult jelen ÁSZF körében alvállalkozót, egyéb közreműködőt igénybe venni.

10.3 Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.